Gizlilik Politikası

Tarih:2020-11-28 14:37:42

Denxpro Software LLC. ("Goldexcoin" veya "Şirket"), Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir şirkettir. Goldexcoin işletim platformumuz ("Platform"), kullanıcılara dijital varlıkların alım-satımı, takası ve diğer hizmetlerden yararlanma imkanı sunmaktadır.

Goldexcoin, hizmetlerini kullanan tüm kullanıcıların gizliliğine saygı duymaktadır ve kullanıcı bilgilerini hukuka uygun olarak kullanmak ve korumak için azami hassasiyet göstermektedir. İşbu Gizlilik Politikası ("Politika") hükümlerine göre Platform, hizmetlerini daha iyi sunabilmek adına kullanıcıların kişisel verilerini toplamakta ve işlemektedir.

Gizlilik Politikası, bu kullanım sözleşmenin bir cüzüdür ve Goldexcoin'nin veri işleme operasyonlarında meydana gelecek yenilikler, Gizlilik Politikası’nın da güncellenmesi sonucunu doğuracaktır. Kullanıcılar, herhangi bir güncelleme hakkında bilgilendirileceklerdir.

İşbu Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okumanızı ve herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, Goldexcoin çağrı merkezi, faks, kısa mesaj (SMS), internet sitesi, Goldexcoin'nin kullandığı kimlik paylaşım sistemleri ve adres paylaşım sistemleri, kargo ve posta hizmetleri kanallarıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

 1. Kişisel verilerinizi işlerken veya aktarırken, Goldexcoin olarak veri işleme için aşağıdaki hukuki gerekçelerden en az birine dayanmaktayız:
  • Bir sözleşme akdetmek veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verilerinizi işlemenin gerekli olması;
  • Tabi olduğumuz hukuki bir yükümlülüğe uymak için veri işlemenin gerekli olması;
  • Haklarımızı tesis etmemiz, kullanmamız veya korumamız için veri işlemenin gerekli olması,
  • İşleme faaliyetlerinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemesi koşuluyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin gerekli olması.

Belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda, yine de bir veri işleme faaliyetinde bulunmayı istememiz halinde, sizden açık rızanızı talep edeceğiz. İsteğimizi kabul etmekte veya reddetmekte özgür olacaksınız. Açık rızanızı istediğiniz zaman herhangi bir sonuçla karşılaşmaksızın geri alma hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verileri İşleme Amacımız

Kişisel verileriniz, Goldexcoin ile kurmuş olduğunuz ilişkiye uygun olarak bu Aydınlatma Metninde belirtilen Amaçlarla işlenebilecektir. Goldexcoin, her durumda, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bu doğrultuda, aşağıda sıralanan amaç ve kapsama uygun olarak kişisel verileriniz işlenmektedir:

Veri sorumlusu olarak Goldexcoin'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak,

 • Ana hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin'nun faaliyetlerinin kripto para borsası prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini
 • Goldexcoin sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Goldexcoin'nun yerleşkelerinin güvenliğinin temini
 • Goldexcoin'nun denetim veya etik faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin'nun finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması veya icrası
 • Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması/icrası
 • Sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin planlanması/icrası
 • Operasyonel risk süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi
 • İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

 • Yatırım süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Kullanıcı kimliğinin doğrulamak için
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Kullanıcının sigortalanma sürecinin icrası veya takibi
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda uygun araçların veya bilgilerin kullanıcıya sağlanması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Ürün veya hizmetlerin aktivasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması veya takibi
 • Satın alma süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Dolandırıcılığın önlenmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin demirbaşlarının veya kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Yabancı mevzuat gereği uyum süreçlerinin icrası
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Sosyal sorumluluk veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İç veya dış paydaşlarla paylaşılacak basılı veya görsel veya işitsel iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması veya icrası
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin'nun hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası
 • İştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi ve/veya denetimi

Açık rızanızın varlığı halinde,

 • Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi
 • Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması veya icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması
 • Goldexcoin'nun sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası
 • Kampanya veya promosyon süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin tarafından sunulan ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası
 • Goldexcoin'nun iştiraki olan/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

 • Hukuk işlerinin takibi
 • Müşteri talep veya şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

Goldexcoin, aşağıdaki durumlarda kullanıcı bilgilerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Çerez verilerinin toplanması

Goldexcoin olarak web sitemizde ve mobil uygulamamızda çerezleri ve benzer teknolojileri kullanmaktayız. Bu teknolojiler, hizmetlerimizin kullanım durumunu anlamak ve hizmetlerin ve reklamların iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Cihazlarınıza reklam amaçlı çerezleri yerleştirmeden önce, çerezleri devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar, web tarayıcılarının çerez ayarlarını değiştirebilmektedir. Ancak, çerezlerin devre dışı bırakılması, işbu hizmetin bazı işlevlerinden yararlanamama sonucunu doğurabilecektir. İşbu Politika’nın tüm hükümleri, Platformun çerezleri kullanarak elde ettiği veriler hakkında da geçerlidir.

Kişisel Veri Kullanım Amaçlarında Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri işleme faaliyetlerimizdeki değişmelere dayanarak, gerekli olduğunda işbu Gizlilik Politikası’nın şartlarında değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde web sitemiz aracılığıyla veya başka vasıtalarla bilgilendirileceksiniz. Kullanıcılardan, hizmetlerimizi kullanmaya devam ederken revizyonların ayrıntılarını analiz etmelerini şiddetle tavsiye ederiz.

Sorumluluk Reddi Beyanı

Goldexcoin'nin veya bu Platformun aşağıda belirtilen konulara ilişkin herhangi bir sorumluluğu gündeme gelmeyecektir:

 1. Kullanıcılar, kullanıcı kimliği ve şifre bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa açık bir şekilde ifşa ederse veya hesap paylaşımı yoluyla kişisel verilerini paylaşırsa;
 2. Kötü niyetli bilgisayar korsanlığı saldırıları, virüs enfeksiyonları, devlet kurumlarından getirilen kısıtlamalar vb. sitenin işleyişini etkileyen mücbir sebepler nedeniyle kişisel bilgilerin sızdırılması, kaybolması, çalınması veya tahrif edilmesi halinde

İlgili Kişinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu beyan ederiz. […] adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı kullanmaya ilişkin taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından KVK Kurulu’nca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İlgili kişi,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu doğrultuda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer hükümler uyarınca işlenmiş olmasına rağmen verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve buna ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sonucunda uğrayacağınız zararların tazminini talep etme haklarına sahiptir.

Harici Linkler

Bu Platforma ve ilgili web sitelere harici bağlantılar dahildir. Söz konusu harici web siteleri tarafından kullanıcının kişisel verilerinin elde edilmesinden ve bu sitelerin Gizlilik Politikası’ndan sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu nedenle, harici bağlantılı web sitesine geçiş yapmanız halinde, bu web sitelerinde yer alan Gizlilik Politikası’nı dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

Bize Ulaşın

Bu Politika ve Platform’un hizmetleri ile ilgili herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.